Ogłoszenie o pracę – dyrektor finansowy

Opublikowano: 4 marca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku poszukuje pracownika na stanowisko: DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • minimum 10-letnie doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania finansami (Sp. z o.o.).
 • znajomość aktualnych przepisów księgowych, podatkowych, spółek prawa handlowego,
 • wiedza z zakresu zarządzania finansami
 • zdolności analityczne, interpersonalne

Podstawowe obowiązki:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:
  • działu księgowości i spraw pracowniczych,
  • działu sprzedaży
 • określanie zasad wg których mają być wykonywane przez komórki przedsiębiorstwa prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej.
 • prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.
 • kierowanie sprawami planowania i sprawozdawczości ekonomicznej oraz czuwanie nad właściwym wykorzystaniem funduszu płac.
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów ekonomicznych.
 • opracowywanie analiz ekonomicznych niezbędnych do ustalania aktualnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa (analizy miesięczne i roczne).
 • sporządzanie wniosków taryfowych cen usług wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • sporządzanie kalkulacji cen pozostałych usług świadczonych przez spółkę.
 • nadzór w zakresie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji materiałów w magazynach, środków trwałych i wyposażenia.
 • nadzór nad całokształtem prac statystyczno-sprawozdawczych.
 • nadzór w zakresie ubezpieczeń majątkowych.
 • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy.
 • odpowiedzialność za płynność finansową przedsiębiorstwa.
 • wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych.
 • nadzór nad gospodarką wodomierzową, prawidłowością zawierania umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • ustalanie polityki personalnej.
 • koordynowanie wszystkich działań opisanych w procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, umiejętności i doświadczeń,
 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zespół zaangażowanych współpracowników.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV
 • list motywacyjny
 • odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata, za zgodność z oryginałem,  kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe
 • zaświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w siedzibie przedsiębiorstwa przy ulicy Suwalskiej 64 do dnia 19 marca 2021 do godziny 12:00

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji /przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.