Ogłoszenie o pracę na stanowisko Inspektor ds. przygotowania inwestycji

Opublikowano: 29 marca 2022

Podstawowy zakres obowiązków:

 • podstawowe zadanie – sprawy związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych PWiK Sp. z o.o. w tym:
  • przygotowanie warunków przetargowych, SIWZ, ogłoszeń,
  • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w procedurze zapytań i odpowiedzi przetargowych,
  • sporządzanie protokołów postępowań przetargowych,
  • prowadzenie obowiązków sekretarza komisji przetargowej,
 • prowadzenie spraw związanych z pracą Działu Technicznego w zakresie wydawania warunków technicznych i obsługi klientów.
 • analiza merytoryczna i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej pod kątem zgodności z wymogami Przedsiębiorstwa i obowiązującym prawem,  dotyczącej realizowanych  na terenie miasta obiektów budowlanych.
 • udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji  PWiK Ełk.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane techniczne,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • doświadczenie w realizacji, nadzorowaniu lub kontroli procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • odpowiedzialność, dokładność i lojalność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w profesjonalnym i doświadczonym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Dokumenty prosimy składać osobiście w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Ełku, ul. Suwalska 64 lub mailowo na adres  do dnia 22.04.2022 r.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji /przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.