Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku jest beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” realizuje projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”

Całkowita koszt realizacji projektu: 42 839 461,49 PLN (brutto)
Wartość netto: 34 997 356,56 PLN
Wartość dofinansowania: 22 310 814,80 PLN
Środki własne: 16 591 444,07 PLN

Zakres rzeczowy:

 1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Konieczki” w Ełku
 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Północ” w Ełku
 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Centrum” w Ełku
 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Kochanowskiego” i „Bogdanowicza” w Ełku
 5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Zatorze” w Ełku
 6. Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Strefowej w Ełku
 7. Przebudowa wodociągu magistralnego DN-400 SUW miasta Ełk
 8. Budowa zlewni ścieków dowożonych przy ul. Garbarskiej w Ełku
 9. Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

W ramach realizacji projektu zostanie przebudowane 21,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2,1 km sieci wodociągowej.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.”