Wewnętrzna instalacja fotowoltaiczna zasilająca Stację Uzdatniania Wody Miasta Ełk

Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku w ramach umowy nr RPWM.04.01.00-28-0219/18 z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez budowę wewnętrznej instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody Miasta Ełk. Projekt zapewnia wzrost mocy wytwórczych energii w oparciu o OZE i ma pozytywny wpływ na redukcję szkodliwych emisji do atmosfery. W wyniku realizacji projektu powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,5 MW, która umożliwi wyprodukowanie 475,23 MWh energii rocznie i uniknięcie emisji gazów cieplarnianych (384,94 Mg CO2).

Całkowita wartość Projektu wynosi ………………………..

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi ………………….

Wkład Funduszy Europejskich wynosi …………………….

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami, zarówno w zakresie przepisów prawa jak i procedur dotyczących wdrażania funduszy unijnych. Jednym z elementów dbałości o zgodność działania z przyjętymi zasadami jest utworzenie komórki zajmującej się zarządzaniem ryzykiem nadużyć finansowych oraz uruchomienie mechanizmu kontroli polegającego na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia związany z wdrażaniem Programu Regionalnego, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrywanie i ściganie nadużyć finansowych. Dlatego też mogą Państwo zasygnalizować każde nadużycie popełnione w związku z wdrażaniem Programu Regionalnego.

Zgłoszenia w zakresie nadużyć finansowych, korupcji lub konfliktu interesów  można dokonać:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

z dopiskiem „Nadużycia”