Miasto Ełk

Ełk był pierwotnie jaćwieską osadą rybacką. W drugiej połowie XIII wieku obszar ten zajęli Krzyżacy. Udokumentowana historia Ełku sięga XV wieku, kiedy to na szlakach handlowo – wojennych, u zbiegu strategicznych interesów Zakonu Krzyżackiego, Litwy, Rusi i Polski, ulokowano na wyspie Jeziora Ełk zamek warowny – najpierw drewniany, który w 1408r został przebudowany na twierdzę murowaną rycerzy zakonnych.

Północne wybrzeże jeziora, przy ujściu rzeki Ełk, obfitujące w dary boru i wody dało zachęcające warunki bytowe przybywającym tu z Niemiec i Mazowsza osadnikom. Bartnictwo, łowiectwo, rybołówstwo zaspakajało w pełni skromne potrzeby życiowe mieszkańców tej ziemi.

W 1425r młoda osada otrzymała od Wielkiego Mistrza Zakonu Paul von Russdorf Akt lokacyjny.

Symbioza załogi zamku oraz mieszkańców wioski, wzajemne ich zależności, spowodowały szybki rozwój i stabilizowały pozycję sołectwa.

Wojny podjazdowe w drugiej połowie XV wieku wstrzymały jednak rozwój Ełku. Początek XVI wieku zapisał się szybkim rozwojem rzemiosła, natomiast od połowy XVI w. za sprawą przybyłego z Krakowa drukarza Jana Maleckiego, nastąpiło ożywienie życia kulturalnego. Wraz z synem Hieronimem wydawali oni polskojęzyczne książki o tematyce religijnej, założyli szkołę średnią, umożliwiającą kontynuowanie studiów uniwersyteckich.

Gmina w tym czasie uznawana była za centrum gospodarcze i oświatowe Mazur wschodnich.

Ełk, mimo korzystnej sytuacji ekonomicznej, nie mógł rozwijać się intensywnie z powodu nękających epidemii dżumy – 1559, 1563, 1653, 1709 -1710r. Wkrótce po trzeciej, wielkiej epidemii w czasie potopu szwedzkiego, w 1653r. miał miejsce najazd tatarski i ogromne spustoszenie osady.

23 sierpnia 1669r., po wspaniałym wysiłku odbudowy, Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm nadał miejscowości prawa miejskie oraz wiele przywilejów, w tym możliwość organizowania targów i jarmarków. Niestety wiele pożarów (1688, 1695, 1819, 1822) skutecznie wstrzymało intensywniejszy rozwój miasta.

Zdjęcie miasta z XIX wiekuDopiero druga połowa XIX wieku stała się początkiem epoki nowego rozkwitu miasta. Nowy impuls do rozwoju miasta dało uruchomienie 8 grudnia 1868r. linii kolejowej Królewiec – Ełk. Ta pierwsza linia, wybudowana w Prusach Wschodnich otworzyła drogę między Królewcem, Rosją i Polską. Dokumentem z 25 lipca 1870r. została nadana koncesja na budowę kolei z Ełku do granicy prusko – rosyjskiej, a 21 lipca 1871r. w trasę ruszył pierwszy pociąg.

Istniejącą już wówczas pocztę powiązano w 1876r. ze stacją telegraficzną. Zaczął kwitnąć handel. W 1879r. uruchomiono odcinek kolejowy Olecko – Gołdap, a 16 listopada 1885r. linię Ełk – Pisz – Olsztyn. W latach 1893 – 94 wybudowano drugi tor na odcinku Ełk – Korsze, a wiosną 1914r. została oddana do użytku kolej wąskotorowa Ełk – Turów.

Wszystkie te przedsięwzięcia spowodowały, że Ełk stał się ważnym węzłem kolejowym prowincji wschodniopruskiej, a rozwój aglomeracji uwarunkował konieczność budowy infrastruktury technicznej miasta.

1895 – 1904

  • budowa wodociągów i kanalizacji

1886 – 1898

  • uruchomienie gazowni i budowa gazowego oświetlenia ulic

1898

  • utworzenie rozmównicy telefonicznej z publicznym aparatem abonenckim (w 1912r nastąpiła jej rozbudowa do 700 numerów)
  • równolegle uruchomiono urządzenia generujące energię elektryczną na potrzeby miejskie.

Miasto Ełk - XIX wiekRozwój i rozrastanie się miasta odbywało się wzdłuż obecnej ulicy Mickiewicza, Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Do końca wieku liczba mieszkańców została potrojona. Pojawiły się nowe fabryki maszyn, tartaki, warzelnie piwa, cegielnie, karczmy.

Dziś Ełk liczy około 60.000 mieszkańców i ugruntowuje swoją istotną rolę centralnego ośrodka przemysłowo – turystycznego północno – wschodniej Polski.