Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PWiK Sp. z o.o. w Ełku

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku uznaje za podstawowy obowiązek dbanie o najwyższą jakość swojego produktu, jak i świadczenie usług w zakresie działalności zgodnie z prawem branżowym, oczekiwaniami Klienta oraz postanowieniami nomy PN-EN ISO 9001:2015, dbając jednocześnie o środowisko naturalne stosując się do wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.

Jako najwyższe cele do spełnienia przez Przedsiębiorstwo, Najwyższe Kierownictwo stawia:

  1. Podnoszenie satysfakcji Klienta z jakości świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków.
  2. Zminimalizowanie oddziaływania istotnych czynników mających wpływ na środowisko.
  3. Zapobieganie powstawaniu awarii i zagrożeń poprzez doskonalenie procesów technologicznych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.
  4. Wprowadzanie ekonomicznie uzasadnionego postępu technologicznego w zakresie świadczonych usług.
  5. Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników Przedsiębiorstwa.
  6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, w otoczeniu prowadzonej działalności.

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku zobowiązuje się do:

  • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Sytemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 oraz w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
  • prowadzenia działań ukierunkowanych na ochronę środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności oraz innych wymagań związanych z prowadzoną działalnością

Data 04.09.2017

Prezes Zarządu
Wojciech Jassak