Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP i na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2021-01-27 15:00:00

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest załączyć do oferty zał. nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków i zaparafowany zał nr 2 projekt umowy.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 14.01.2021 przez Grażyna Markowska