Laboratorium

Laboratorium Wody i Ścieków istnieje już ponad dwadzieścia lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Swoją siedzibę ma w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, w budynku administracyjno-warsztatowym. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Laboratorium znajduje się w pionie Zarządu – podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.

certyfikatW celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych do ich wykonywania, w latach 2007-2008 Laboratorium Wody i Ścieków wdrażało system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. W czerwcu 2008 roku Polskie Centrum Akredytacji udzieliło naszemu laboratorium akredytacji – numer akredytacji AB 920

W laboratorium istnieją następujące pracownie:

  • fizykochemiczna ścieków
  • fizykochemiczna wody
  • badania osadów ściekowych
  • mikrobiologiczna (badania bakteriologiczne wody)

Personel posiada odpowiednie kompetencje do wykonywania badań.

Działalność badawcza laboratorium jest prowadzona w oparciu o Polskie Normy i własne Procedury Badawcze oraz zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami.

labolatorium

Zakres akredytacji obejmuje 25 parametrów oznaczanych w wodzie i ściekach oraz pobieranie próbek ścieków do badań fizykochemicznych i próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Dbając o poprawność przebiegu badań, stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, dbamy o zachowanie spójności pomiarowej oraz bierzemy udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową niezbędne do właściwego wykonania badań. Posiadamy nowoczesne spektrofotometry UV-VIS, konduktometr, pehametr, wagi analityczne, system głębokiego oczyszczania wody i in.

Mając na uwadze poprawę jakości usług świadczonych dla naszych klientów Laboratorium stale doskonali swą pracę, pracowniczy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Zwracamy również uwagę na środowisko badań oraz chronimy środowisko naturalne.